بزرگترین پارک آبی سرپوشیده خاورمیانه در “پدیده”

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، بزرگترین سازه فضا کار ایران در پنجمین پارک آبی هوشمند جهان واقع در شهر رویایی پدیده در حال نصب است.

طبق اعلام این گزارش، در این سازه بیش از ۴۰۰۰۰ المان بکاررفته است و ارتفاع آن ۴۰ متر می باشد و بیش از ۱۰۰ نفر در بخشهای مختلف به طور مستقیم در حال فعالیت می باشند.

بزرگترین پارک آبی سرپوشیده خاورمیانه در "پدیده"

بزرگترین پارک آبی سرپوشیده خاورمیانه در "پدیده"