محمد ریاحی مشاور امور برنامه ریزی شرکت پدیده شد

محمد ریاحی مشاور امور برنامه ریزی شرکت پدیده شد

انتصابات جدید در شرکت پدیده
مدیرعامل شرکت پدیده با صدور احکامی ٣  تن از مشاوران شرکت در حوزه های برنامه ریزی، مالی و اجرایی را منصوب کرد.

?محمد ریاحی  – مشاور امور برنامه ریزی شرکت پدیده
?سعید ورودی – مشاور امور اجرایی شرکت پدیده
?علی اکبر عبدی فریمانی – مشاور امور بانکی و موسسات مالی  شرکت پدیده