سومین روز ثبت نقل و انتقال سهام پدیده شاندیز

سومین روز ثبت نقل و انتقال سهام

امروز فروشندگان سهامی که اول نام خانوادگیشان ب -پ است مراجعه کنند

سومین روز ثبت نقل و انتقال سهام پدیده شاندیز