گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/١٩

گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/١٩

امروز تعداد ٣٧۵٠٠٠ سهم به ارزش هر سهم ٩۴٣٠ ریال معامله شد . روند معاملات اتاق در طی ٧ هفته بشرح زیر می باشد :

١ تیرماه ١١۵١٨ سهم هر سهم ٢١٢٠ ریال

٨ تیرماه ٧٩٨۴ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ ریال

١۵ تیر ماه ۶٩۵٨۵ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ سهم

٢٢ تیرماه ٧۴٩٣٣ سهم نرخ هر سهم ۵٣۵٠ ریال

٢٨ تیرماه ۶۶٩٩۵ سهم نرخ هر سهم ۵۶٠٠ ریال

۴ مرداد ماه ٨۴٢٠٠ سهم نرخ هر سهم ۶٣١٠ ریال

۵ مردادماه ۴٨۴٧٢ سهم نرخ هر سهم ٨٠٠٠ ریال

٩ مرداد ماه ٨٠٩۴٧ سهم نرخ هر سهم ٩٣۴٠ ریال

١٢ مردادماه ٢١٣٩١٧ سهم نرخ هر سهم ٩٣۴٠ ریال

١۶ مرداد ماه ١۵٠۶٣٨ سهم نرخ هر سهم ٩٣۴٠ ریال .

١٩ مرداد ماه ٣٧۵٠٠٠ سهم نرخ ٩۴٣٠ ریال.

جمع معاملات اتاق مبادلات توافقی ١،١٨۴،١٨٩ سهم .

ضمنا مطابق اعلام قبلی منبعد ٢ شنبه ها و ۵ شنبه ها بازار معاملات توافقی است . و قیمت گشایش قیمت پایانی روز توافقی قبل می باشد لذا ٢ شنبه هفته اینده سیستم دستورات فروش ٩۴٣٠ ریال به بالا را قبول می کند، و پایین سهم بسته می باشد .


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *