گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠۵

گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠۵

کانال رسمی پدیده – امروز تعداد ۴٧۴٧٢ سهم به ارزش هر سهم ٨٠٠٠ ریال معامله شد . روند معاملات اتاق در طی ۶ هفته بشرح زیر می باشد :

١ تیرماه ١١۵١٨ سهم هر سهم ٢١٢٠ ریال

٨ تیرماه ٧٩٨۴ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ ریال

١۵ تیر ماه ۶٩۵٨۵ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ سهم

ادامه گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠۵