گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠٩

گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠٩
کانال رسمی پدیده – امروز تعداد ٨٠٩۴٧ سهم به ارزش هر سهم ٩٣۴٠ ریال معامله شد . روند معاملات اتاق در طی ٧ هفته بشرح زیر می باشد :

١ تیرماه ١١۵١٨ سهم هر سهم ٢١٢٠ ریال

٨ تیرماه ٧٩٨۴ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ ریال

١۵ تیر ماه ۶٩۵٨۵ سهم نرخ هر سهم ۴٨٠٠ سهم

٢٢ تیرماه ٧۴٩٣٣ سهم نرخ هر  سهم  ۵٣۵٠ ریال

٢٨ تیرماه ۶۶٩٩۵ سهم نرخ هر سهم ۵۶٠٠ ریال

ادامه گزارش وضعیت معاملات در بازار توافقی ٩۶/٠۵/٠٩