رئیس هیئت مدیره پدیده شاندیز: تدبیر ما در هیئت مدیره حفظ منافع سهامداران و تقویت آن است

رئیس هیئت مدیره پدیده شاندیز: تدبیر ما در هیئت مدیره حفظ منافع سهامداران و تقویت آن است

رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های پدیده گفت: برابر با سیاست های ابلاغی ستاد تدبیر تمام تلاش ما درهیئت مدیره این است که منافع سهامداران تامین و تقویت شود.

به گزارش سایت اخبار پدیده، زارع صفت افزود: در این مسیر تلاش می کنیم که با حمایت های مالی در قالب جذب سرمایه گذاری و مشارکت سهامداران پروژه پدیده به مرحله شکوفایی و رشد برسد.

وی با بیان اینکه بار سنگینی بر دوش ماست که امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و صبوری سهامدارن به سرانجام برسد افزود: فرایند سرمایه گذاری در تمامی جوامع پستی و بلندی های خاص خود را دارد و در ایران هم همینطور است که البته ما در پدیده سرمایه های زیادی از جمله اعتماد سهامداران را داریم که خوشبختانه این سرمایه از دیرباز با مجموعه پدیده با وجود تمام پستی و بلندی ها همراه بوده است.

ادامه رئیس هیئت مدیره پدیده شاندیز: تدبیر ما در هیئت مدیره حفظ منافع سهامداران و تقویت آن است