مکاتبه نماینده ارومیه با رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص المان ۵۲ طبقه پدیده شاندیز

مکاتبه نادر قاضی پور با رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص المان ۵۲ طبقه پدیده شاندیز و پاسخ رئیس کمیسیون عمران مجلس در پی نوشت نامه

مکاتبه نماینده ارومیه با رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص المان ۵۲ طبقه پدیده شاندیز