اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز در رابطه با حذف محدودیت خرید

اطلاعیه امور سهام پدیده شاندیز در رابطه با حذف محدودیت خرید

طوسیان مدیر امور سهام پدیده شاندیز:

با توجه به تقاضای تعدادی از سهامداران مبنی بر حذف محدودیت خرید از بازار توافقی ، به اطلاع می رساند استثنائا پنج شنبه ١۶ شهریور ٩۶ محدودیت حداقل ٣٠٠٠٠ سهم دستور خرید حذف می باشد ، و حداقل دستور خرید ٢٠٠ سهم اعمال می گردد .