توضیح پدیده در خصوص ابهامی که از سوی بعضی از کانالهای و گروههای مجازی مطرح شده است

توضیح پدیده در خصوص ابهامی که از سوی بعضی از کانالهای و گروههای مجازی مطرح شده است

علیرغم این که پیشنهادات زیادی برای سهام جبرانی از محل سهام ابنیه از سوی سهامداران در فضای مجازی مطرح بوده است، شرکت هیچگونه تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

بازگشایی سامانه سناپ

بازگشایی سامانه سناپ

دکتر ابوالفضل انتظاری مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی گفت: با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و تصمیم مجمع به افزایش سرمایه و واگذاری اجرای آن به هیئت مدیره برای حداکثر یکسال، از روز شنبه ۱۲ /۱۲/ ۱۳۹۶ سامانه سناپ باز و اتاق نقل و انتقال سهام فعال می شود.

ادامه بازگشایی سامانه سناپ