برگزاری جلسه با مدیران ارشد بورس و فرابورس

برگزاری جلسه با مدیران ارشد بورس و فرابورس

سومین جلسه مدیریتی و کارشناسی با مدیران ارشد سازمان بورس و فرابورس در یک ماه گذشته برای پذیرش دو شرکت توسعه و ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز در بورس برگزار شد.