محاسبه قیمت پایه و تئوریک پس از اعمال افزایش سرمایه

محاسبه قیمت پایه و تئوریک پس از اعمال افزایش سرمایه، بر اساس ضوابط و مقررات بورسی و طبق این فرمول انجام می‌شود.

محاسبه قیمت پایه و تئوریک پس از اعمال افزایش سرمایه