اطلاعیه پدیده شاندیز در خصوص تسویه مطالبات از محل تهاتر با سهام

اطلاعیه پدیده شاندیز در خصوص تسویه مطالبات از محل تهاتر با سهام

با عنایت به لزوم بررسی و تحلیل موارد تسویه مطالبات از محل تهاتر با سهام و گزارش آن به هیات مدیره، از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا اطلاع ثانوی هر گونه تهاتر مطالبات با سهام صرفا به شرط بلوکه و غیر قابل فروش شدن سهام و نهایتا عرضه مدیریت شده و با تایید هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام میسر خواهد بود.