رای دیوان عدالت اداری به نفع سهامداران پدیده شاندیز صادر شد

رای دیوان عدالت اداری به نفع سهامداران پدیده شاندیز صادر شد

دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، موضوع طلب ادعایی نسبت به عوارض تغییر کاربری اراضی پروژه پدیده شاندیز را به میزان اصل طلب معادل ۶۱۰ میلیارد تومان و با جرایم تاخیر تأدیه معادل حدودی هزار میلیارد تومان را رد و باطل کرد.