نشست مدیران پدیده شاندیز با مدیران بانکی در حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد

نشست مدیران پدیده شاندیز با مدیران بانکی در حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده شاندیز در این نشست ابتدا علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به طرح موضوع پدیده با رئیس جمهوری در سفر هیئت دولت به استان، به شرایط گذشته و حال پروژه های پدیده شاندیز و بر اهمیت و ضرورت کمک سیستم بانکی و پولی کشور برای کمک به سهامداران و تکمیل و ساخت پروژه ها تاکید نمود.

در این جلسه زارع صفت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی گردشگری پدیده شاندیز ضمن‌ تبیین آخرین وضعیت پروژه ها افزود: اولویت حال حاضر در گروه شرکتهای پدیده شاندیز کمک به سهامداران معسر و پشتیبانی از قیمت معاملاتی سهام می باشد.

ادامه نشست مدیران پدیده شاندیز با مدیران بانکی در حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد