بازدید روسای دفاتر و مراکز خبرگزاری ایرنا در شرق کشور از پدیده شاندیز

بازدید روسای دفاتر و مراکز خبرگزاری ایرنا در شرق کشور از پدیده شاندیز

مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان از شهر رویایی پدیده شاندیز بازدید کردند.