بازدید نمایندگان شرکت ترک مال از پدیده شاندیز

بازدید نمایندگان شرکت ترک مال از پدیده شاندیز

نمایندگان شرکت ترک مال ترکیه از مجموعه شهر رویایی پدیده شاندیز بازدید و با کارشناسان و مدیران ارشد و عالی گروه شرکت های پدیده مذاکره کردند.

شرکت ترک مال دارای برند های مختلف بازرگانی و در کشورهای مختلف صاحب مال و مراکز تجاری بزرگ است