مدیری تخصصی، تهرانی و بورسی در راه مدیرعاملی مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

مدیری تخصصی، تهرانی و بورسی در راه مدیرعاملی مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده شاندیز ، هیئت مدیره پشتیبانی سهام پدیده امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلساتی را برگزار نمودند.

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز که رئیس هیئت مدیره مؤسسه پشتیبانی سهام را نیز بر عهده دارد، در پایان جلسه بعد از ظهری هیئت مدیره مذکور و در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:

ادامه مدیری تخصصی، تهرانی و بورسی در راه مدیرعاملی مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

پیگیری وصول مطالبات گروه شرکت های پدیده شاندیز

پیگیری وصول مطالبات گروه شرکت های پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در جلسه امروز کارگروه وصول مطالبات هر یک از مدیران عامل شرکتها و مدیران مالی آنها گزارشی را از پیگیری های خود از وصول مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه نمودند و در خصوص موارد مطروحه تصمیم‌گیری‌های لازم اداری و همچنین پیگیری از مجاری قانونی و قضایی اتخاذ شد.

ادامه پیگیری وصول مطالبات گروه شرکت های پدیده شاندیز

انجام مراحل اجرایی ثبت رسمی سهام جبرانی در یک‌قدمی استارت ستاد تدبیر شرکت های سرمایه گذاری و بازار غیرمتشکل پولی خراسان رضوی

انجام مراحل اجرایی ثبت رسمی سهام جبرانی در یک‌قدمی استارت ستاد تدبیر شرکت های سرمایه گذاری و بازار غیرمتشکل پولی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده شاندیز جمع بندی کارگروه تخصصی برای انجام مراحل ثبت رسمی سهام جبرانی و صدور گواهی های سهم، پس از طرح در هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز برای ستاد تدبیر شرکت های سرمایه گذاری و بازار غیرمتشکل پولی استان خراسان رضوی ارسال می‌شود.

ادامه انجام مراحل اجرایی ثبت رسمی سهام جبرانی در یک‌قدمی استارت ستاد تدبیر شرکت های سرمایه گذاری و بازار غیرمتشکل پولی خراسان رضوی