برگزاری نشست فصلی هم اندیشی پیمانکاران و مشاوران با مدیر عامل پدیده شاندیز

برگزاری نشست فصلی هم اندیشی پیمانکاران و مشاوران با مدیر عامل پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز مدیران عامل شرکت های پیمانکاری، مدیر طرح، شرکت های مشاور، شرکت های ناظر، مدیران پروژه ها،اعضای هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان و کارشناسان دفتر فنی و عمران، در نشستی با مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در خصوص انجام پروژه های عمرانی به هم اندیشی و گفت و گو پرداختند.

در این جلسه ابتدا مهندس خجسته مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان، گزارش کلی را از سازمان اجرایی عملیات عمرانی پروژه های پدیده ارائه نمود و گفت: در حال حاضر قریب ۳۰ پیمانکار و مشاور جزء و کل در پروژه های مختلف پدیده شاندیز مشغول به کار هستند و به طور مستقیم حدود ۱۸۰۰ نفر روزانه در حوزه عمرانی و پشتیبانی از پروژه های عمرانی اشتغال به کار دارند.

ادامه برگزاری نشست فصلی هم اندیشی پیمانکاران و مشاوران با مدیر عامل پدیده شاندیز