برگزاری جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

برگزاری جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

در جلسه فوق العاده هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام، آخرین وضعیت سهام در بازار توافقی و سامانه سناپ بررسی و نسبت به ضرورت تقویت بازار خرید و فروش سهام تاکید شد.

در این جلسه همچنین روند طی شده برای ورود به فرابورس شرکت ابنیه و توسعه مورد بررسی و اسناد و مدارک مربوطه ارائه گردید و مقرر شد مشاوران حقوقی طرف قرارداد، موضوع را کماکان به طور جدی دنبال نمایند.