بررسی تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ گروه شرکتهای پدیده شاندیز

بررسی تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ گروه شرکتهای پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در جلسه ای که با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران مالی آنها و در حضور مدیر عالی شرکت های پدیده تشکیل شد، تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ هر یک از شرکتها جداگانه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با وصف اینکه کمتر از دو ماه از برگزاری مجامع شرکتهای اقماری می‌گذرد هر یک از شرکت‌ها در جهت رفع بندهای حسابرسی سال ۱۳۹۶، پیگیری ها و اقدامات قانونی موثر و مطلوبی را به انجام رسانده است.

ادامه بررسی تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ گروه شرکتهای پدیده شاندیز