برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته توسعه و اجرای پروژه های پدیده شاندیز

برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته توسعه و اجرای پروژه های پدیده شاندیز

برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته توسعه و اجرای پروژه ها با حضور نمایندگان کارفرما، مدیریت طرح و مشاورین پروژه در دفتر مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های در دست اقدام، راهکارهای لازم جهت تسریع در پروژه ها اتخاذ گردید.

– تعیین تکلیف نمای بیرونی پروژه های لورایز

– تعیین تکلیف رفع نواقص سازه ای بلوک های ۱تا ۱۰ مرکز خرید

ادامه برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته توسعه و اجرای پروژه های پدیده شاندیز