پدیده شاندیز در آستانه ورود به بازار سرمایه

پدیده شاندیز در آستانه ورود به بازار سرمایه

اخبار بورس اوراق و بهادار تهران  – وحید حسینی – خبرنگار :وقتی پس از چند ماه قدم به مجموعه پدیده شاندیز گذاشتم  ساعتی از رکورد جدید شاخص بازار بورس نگذشته بود  که شاخص با  رشدی ۳هزار واحدی در قله ۱۶۰ هزار قرار گرفت .  البته زمانی که عامه مردم  به دنبال راهی  هستند تا با سرمایه گذاری در آن بتوانند عقب ماندگی خود را از تورم چند صد درصدی جبران کنند، این رشد ورود نقدینگی به بازار سرمایه خود مبین این امر است.  تا زمانی که به  دفتر مدیر عامل پدیده برای مصاحبه  برسم با خود فکر می کردم  شرکت پدیده با این  پتانسیل گردشگری- ساختمانی  چگونه می تواند بخشی از این نقدینگی سرگردان را جذب کند  که پاسخی جز بازار سرمایه نیافتم . البته پدیده اکنون با رهایی از مشکلات چند سال گذشته خود در مسیر شکوفایی قرار گرفته و می تواند مکانی برای جذب سرمایه های سرگردان به شمار آید  . فرصتی فراهم شد تا گفتگویی با ابوالفضل انتظاری مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز پیرامون  برخی مسایل جاری و پیش رو این مجموعه انجام دهیم که در ادامه می خوانید .

ادامه پدیده شاندیز در آستانه ورود به بازار سرمایه