تشکیل جلسه کمیته اجرایی ستاد تدبیر خراسان رضوی

تشکیل جلسه کمیته اجرایی ستاد تدبیر خراسان رضوی

کمیته اجرایی ستاد تدبیر ساماندهی موسسات و بازار غیرمتشکل پولی و شرکت های سرمایه گذاری خراسان رضوی، با توجه به اهمیت و ضرورت پذیرش سریعتر پدیده در بازار سرمایه کشور و بازگشایی نماد آن و در پاسخ به نامه سازمان بورس؛ امروز (۱۳۹۷.۷.۲۱) تشکیل جلسه داد و پیشنهادات گروه شرکت های پدیده را بررسی کرد.