آغاز بارگذاری اطلاعات گروه شرکت های پدیده شاندیز در سایت کدال بورس

آغاز بارگذاری اطلاعات گروه شرکت های پدیده شاندیز در سایت کدال بورس

مدیر مالی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز خبرداد: حسابرسی های گروه شرکت های پدیده از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۹۶ تماما انجام شده و گزارش حسابرسی تلفیقی شرکت توسعه نیز دریافت شده است.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده ، علیرضا شریفیان گفت: اقدامات نهایی و تشکیل مجامع شرکت های اقماری از بابت حسابرسی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز صورت گرفته است و تمامی مجامع مربوط به شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه بین المللی گردشگری پدیده شاندیز برگزار شده است.

ادامه آغاز بارگذاری اطلاعات گروه شرکت های پدیده شاندیز در سایت کدال بورس