بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ گروه شرکت های پدیده در کُدال بورس

بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ گروه شرکت های پدیده در کُدال بورس

مدیر مالی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده از بارگذاری آخرین صورت های مالی تلفیقی مربوط به سال ۱۳۹۶ در سامانه جامع ناشران بورس و اوراق بهادار کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده ، علیرضا شریفیان با اشاره به اینکه بارگذاری صورت های مالی تلفیقی سال های مختلف گروه شرکت های پدیده در سامانه جامع ناشران بورس و اوراق بهادار کشور از اواخر مهرماه ۱۳۹۷ آغاز شده است گفت: امروز که نزدیک به یک ماه از تاریخ بارگذاری صورت های مالی ١٣٩٣ شرکت میگذرد پس از بارگذاری صورت های مالی تلفیقی سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ گروه شرکت های پدیده در سامانه کُدال بورس بارگذاری شد.

ادامه بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶ گروه شرکت های پدیده در کُدال بورس