جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده برگزار شد

جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده در این نشست که برای تصمیم گیری و تطبیق اطلاعات و آمار تخصیص سهام جبرانی و مبانی حقوقی و محاسباتی آن انجام گرفت، گزارش کارشناسان ارائه شد و همچنین مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده، گزارش مفصلی را از روند طی شده برای تخصیص سهام جبرانی و پذیرش و درج نماد پدیده در بازار سرمایه کشور (اعم از مصوبات و انجام محاسبات و فرایند قانونی که تا این مرحله طی شده است و اقداماتی که بایستی برای ارائه به بورس انجام گیرد)، به اعضای جلسه ارائه نمود.

سپس هر یک از اعضا به تفصیل نقطه نظرات خود را در هر یک از موارد مطروحه بیان نمودند.

ادامه جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده برگزار شد

انتظاری: صورتهای مالی تلفیقی و گزارش حسابرسی اجمالی مورد نیاز بورس را تا اوایل هفته آینده آماده انتشار خواهیم نمود

انتظاری: صورتهای مالی تلفیقی و گزارش حسابرسی اجمالی مورد نیاز بورس را تا اوایل هفته آینده آماده انتشار خواهیم نمود

در نشست مشترک مدیران عامل شرکتها و مدیران مالی آنها در حضور مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده، آخرین فعالیت ها و جمع بندی ها از تهیه صورت های مالی و تنظیم گزارشهای مالی تلفیقی و حسابرسی ضمنی و اجمالی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده در این نشست دکتر انتظاری بر فعالیت ویژه و فوق برنامه همکاران حوزه مالی و حسابرسی برای تسریع در تهیه صورتهای مالی هر یک از شرکت ها و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی تاکید کرد.

ادامه انتظاری: صورتهای مالی تلفیقی و گزارش حسابرسی اجمالی مورد نیاز بورس را تا اوایل هفته آینده آماده انتشار خواهیم نمود