گلایه های نقد، پاسخ های نسیه

گلایه های نقد، پاسخ های نسیه

خراسان رضوی – با وجود اعلام اخبار و اطلاعات توسط مدیرعامل شرکت های پدیده که همگی نشان از پیشرفت این پروژه دارد، سهام داران این شرکت از عملکرد هیئت مدیره پدیده گلایه های فراوانی دارند، به طوری که در آخرین نشست خبری مدیرعامل شرکت های پدیده با خبرنگاران، جمعی از این سهام داران در بیرون از ساختمان اداری این شرکت با در دست داشتن نوشته هایی اعتراض خود را اعلام کردند و طی برگزاری نشست نیز شعارهایی را علیه هیئت مدیره و شخص مدیرعامل این شرکت سر دادند، شعارهایی که پس از مدتی در صدای موسیقی محیطی پروژه پدیده محو شد. آخرین تجمع این سهام داران معترض نیز پنج شنبه گذشته مقابل در استانداری خراسان رضوی برپا شد. حال برای پیگیری برخی از این گلایه ها و شنیدن حرف های چندتن از سهام داران پدیده با برخی از این افراد گفت و گو می کنیم.

ادامه گلایه های نقد، پاسخ های نسیه