بیانیه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پدیده در خصوص آخرین مذاکرات با مدیران سازمان بورس برای تخصیص سهام جبرانی و برگزاری مجمع عمومی سهامداران

بیانیه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پدیده در خصوص  آخرین مذاکرات با مدیران سازمان بورس برای تخصیص سهام جبرانی و برگزاری مجمع عمومی سهامداران