بیانیه پدیده شاندیز در خصوص واگذاری باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده طلایی خراسان

بیانیه پدیده شاندیز در خصوص واگذاری باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده طلایی خراسان