[ویدیو] معرفی شرکت های پدیده شاندیز و اهمیت برگزاری مجمع برای شرکت

در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز؛

قسمت چهارم؛

معرفی شرکت های پدیده شاندیز و اهمیت برگزاری مجمع برای شرکت

 

[ویدیو] آشنایی با ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز و تعریف جایگاه تعیین شده در دستیابی به اهداف شرکت

در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز؛

قسمت دوم؛

آشنایی با ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز و تعریف جایگاه تعیین شده در دستیابی به اهداف شرکت