حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی پدیده

حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی پدیده

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده براساس نامه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمع عمومی شرکت بین الملل توسعه صنعت گردشگری که فردا سه شنبه ۱۰دی ماه جاری ساعت ۹صبح در سالن عطار نمایشگاه برگزار می شود، دو نفر از نمایندگان سازمان بورس با اختیار تام نظرات سازمان بورس و اوراق بهاداررا در رابطه با تمامی موارد دستور جلسه جهت درج در صورتجلسه مجمع ارائه نمایند.

لازم به یادآوری است: در این نامه آمده است، با توجه به اینکه نام شرکت با کلیه تعهدات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در فهرست اوراق بهادار بورس درج گردیده است، لذا نظارت بر فعالیت های قانونی این شرکت ضرورت دارد.

ادامه حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع عمومی پدیده