[ویدیو] اگر در جلسه دوم مجمع عمومی عادی جمعیت سهامداران به حدنصاب نرسد، مجمع رسمیت خواهد داشت؟

پاسخ آقای علوی زاده مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به سوالات سهامداران در مجمع عمومی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

سوال: اگر در جلسه دوم مجمع عمومی عادی جمعیت سهامداران به حدنصاب نرسد، مجمع رسمیت خواهد داشت؟ چرا مجمع در چند شهر به صورت همزمان و الکترونیکی برگزار نشد؟ و…