آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰ (نوبت دوم)

در اجرای دستور مقام محترم قضایی به شماره ١٠٠٠/٣١۶۴٣١٢ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٣ و با رعایت نکات بهداشت فردی مندرج در این آگهی و با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ و نیز با عنایت به دستور مسئولین محترم قضایی و بهداشتی مبنی بر لغو مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ ١٣٩٨/١٢/١٠ که بدلیل شرایط بهداشتی کشور صورت گرفت. براساس مواد ۹۷ و ۱۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت۱۰صبح روز یکشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/٢۵ در محل ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانید. ادامه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز