مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده از تکمیل و بهسازی برخی پروژه ها خبر داد

مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده از تکمیل و بهسازی برخی پروژه ها خبر داد

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز گفت: بهینه سازی ساختمان های قدیمی پدیده با هدف کامل کردن هویت کالبدی این ساختمان از اولویت های این شرکت به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده ؛ مهندس محسن کوهی با اعلام این خبر افزود:” اجرای پروژه ها می بایست براساس اصول هزینه فایده پیش برود و قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، ضرورت دارد وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.”

وی با عنوان اینکه جبهه کاری، عایق کاری و موزاییک کاری و اصلاح لوله کشی آب باران در پشت بام بلوک ۱ الی ۱۰ مرکز خرید با تعداد بیش از ۸۰ نفر پرسنل آغاز گردیده، از افزایش نیرو برای بازسازی و مرمت این ساختمان خبر داد.

ادامه مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده از تکمیل و بهسازی برخی پروژه ها خبر داد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) ادامه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)