مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برنامه ی عمرانی هتل پدیده را تشریح کرد

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برنامه ی عمرانی هتل پدیده را تشریح کرد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده مهندس محسن کوهی گفت: عملیات نصب ستون گذاری و اجرای اسکلت باقیمانده پروژه هتل پدیده به مساحت زیر بنایی حدود ۲۷۱ هزار متر مربع برگرفته از سه بخش هدف گذاری شده است.

وی افزود: بخش اول، ایمنی و تثبیت اسکلت فولادی نصب شده که طی مهر ماه سال جاری بصورت مستمر در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ادامه داد: بخش دوم تکمیل اسکلت فولادی از سقف بیستم تا بیست و پنجم که در حال حاضر حدود ۷۰% انجام و الباقی در حال اجرا است.

ادامه مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برنامه ی عمرانی هتل پدیده را تشریح کرد