بازارگردان رسمی نماد گشان انتخاب شد

انتصاب معاون امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پدیده

تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان رسمی نماد گشان در فرابورس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، قرارداد بازارگردانی با شرکت تامین سرمایه امید منعقد گردید و فعالیت صندوق بازارگردانی طی روزهای پیش رو با اعلامیه رسمی شرکت فرابورس ایران آغاز می گردد.